Administratorem danych osobowych czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Kukinka Park Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Osolinie.

W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Kukinka Park Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Osolinie  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym kukinka_park_rekreacja@op.pl lub w sposób tradycyjny Kukinka Park Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Osolinie , ul. Stawowa 46; 55-120 Oborniki Śląskie.

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy: w sprawie wstępu i korzystania z atrakcji na terenie SKY-PARKU Malechowo 4 Ustronie Morskie (zwanego dalej Parkiem).

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Kukinka Park Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Osolinie  którym jest:

  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Kukinka Park Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Osolinie  zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kukinka Park Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Osolinie  jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w realizacji zawartych umów (firma zapewniająca obsługę i ochronę Parku) a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

Kukinka Park Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Osolinie nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).