1. Wszystkie Osoby przebywające na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren Parku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Prawo wstępu do Parku mają osoby, które posiadają ważny paragon z kasy fiskalnej, bilet wstępu, zaproszenia imienne lub specjalny bezpłatny bilet. Rodzaje biletów i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest każdorazowo publikowany na stronie sky-park.pl oraz przed punktami kasowymi przy wejściu do Parku.
 3. Paragon, bilet wstępu lub zaproszenie imienne uprawnia do korzystania ze wszystkich atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Parku.
 4. W uzasadnionych przypadkach Obsługa Parku, przed wejściem osób posiadających Bilet do Parku, może zażądać udowodnienia przez te osoby uprawnienia – za pomocą dokumentów potwierdzających w sposób niewątpliwy wiek tych osób – do skorzystania z Biletu. W przypadku stwierdzenia, iż osoby posiadające Bilet nie są uprawnione do skorzystania z niego, Obsługa odmówi prawa wstępu do Parku tym osobom na podstawie tego biletu. W takim przypadku osoby te mogą wejść do Parku po dokonaniu odpowiedniej dopłaty zgodnie z cennikiem, do ceny biletów, z których te osoby są uprawnione skorzystać albo na zasadach ogólnych.
 5. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Parku, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji. Ponowne wejście na Teren Parku jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu bądź na podstawie pieczęci wykonanej przez pracownika Parku na przedramieniu osoby opuszczającej park, która wróciła do parku w terminie nie dłuższym aniżeli 30 minut liczonych od czasu wyjścia z parku. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach można dokonać odstępstwa od tej zasady, ale jedynie po uzyskaniu stosownej zgody właściciela lub kierownictwa Parku.
 6. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu do Parku, celem wejścia do Parku przez osobę trzecią.
 7. Dzieci do 13 roku życia przybywające na terenie Parku powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 8. Park przewiduje promocyjne zniżki w zakresie ceny biletu dla osób niepełnosprawnych, które mogą zostać przyznane po okazaniu aktualnego dokumentu (dokumentów) potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby. Kwota zniżki jest podana w cenniku.
 9. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji Parku.
 10. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz z uwagi na specyfikę atrakcji/urządzeń, Obsługa Parku może odmówić skorzystania z danego urządzenia/atrakcji osobie, która ze względów obiektywnych nie może samodzielnie w pełni skorzystać z danej atrakcji/urządzenia.
 11. Niesprzyjające i trudne warunki atmosferyczne i pogodowe ( burze, wichury, ulewny deszcz ), nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i jakichkolwiek roszczeń w stosunku do SKY-PARK. Park nie ma wpływu na pogodę i warunki atmosferyczne, a klient na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o zakupie biletu w danym dniu i w danym momencie. Nagła zmiana warunków pogodowych, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, reklamacji lub innych roszczeń w stosunku do SKY-PARK.
 12. Osoby przebywające na terenie Parku mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń osób mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku.
 13. Na terenie Parku zabrania się:
 • palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc.
 • grillowania
 • rozpalania ognisk, poza miejscami do tego wyznaczonymi
 • wnoszenia jedzenia i napojów,
 • wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku;
 • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terem Parku;
 • wynoszenia poza teren Parku jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Parku;
 • spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie Parku w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku;
 • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Parku albo innych osób;
 • zakaz wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd.);
 • sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela Parku;
 • naklejania nalepek na terenie parku lub malowania po ścianach;
 • niszczenia zieleni;
 • wchodzenia do sztucznych stawów lub basenów;
 • wprowadzania zwierząt;
 • jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach lub innych podobnych urządzeniach. ( nie dotyczy personelu oraz osób upoważnionych )
 1. Do Parku nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadający przedmioty wymienione w pkt. 13 regulaminu, oraz osoby wobec, których wcześnie została orzeczona kara zakazu wstępu do Parku jak również osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 2. Pracownik ochrony:
 • ma prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia;
 • może wpuścić osobę do Parku, co do której istniały podejrzenia, że posiada lub wnosi przedmioty, o których mowa w pkt. 13, po uprzednim przeglądnięciu rzeczy osoby, która wyraziła na to zgodę.

 

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin Parku lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu Parku ( dotyczy również parkingu, który stanowi teren SKY-PARK) bądź ujęte w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce Policji. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Parku, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wypełnienia i złożenia w kasie lub w biurze SKY-PARK, prawidłowo wypełnionego formularza reklamacji ( formularz reklamacji dostępny jest w kasach biletowych oraz w biurze SKY-PARK). Do formularza reklamacji należy dołączyć kopię oryginalnego, zakupionego w SKY-PARK biletu/paragonu. Decyzję w sprawie swojej reklamacji / skargi otrzymają Państwo zwrotnie w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazane w formularzu dane kontaktowe.
 3. Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej. W postaci pisemnej, przez wypełnienia specjalnego formularza „Skargi i Zażalenia”, który dostępny jest w biurze SKY-PARK . W postaci elektronicznej poprzez wysłanie maila z zażaleniem na adres e-mail: rezerwacje@sky-park.pl o tytule: REKLAMACJA lub SKARGA.
 4. W przypadku biletów wstępu lub karnetów, zakupionych u pośredników, dystrybutorów, w biurach turystycznych, etc., reklamacje i ewentualne zastrzeżenia oraz skargi należy kierować bezpośrednio do podmiotu, u którego dane bilety zostały zakupione. Reklamacje oraz skargi w sprawach takich biletów nie będą rozpatrywane przez SKY-PARK.
 5. Obsługa Parku ma prawo:
 • odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej;
 • obsługi gości, którzy zachowują się agresywnie lub wulgarnie.
 1. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Parku lub na jego terenie, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa lub też niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę w celu niezwłocznego oddania tej osoby Policji.
 2. Osoba przebywająca w Parku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
 3. Park Rozrywki nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku jak również w jego otoczeniu, na parkingach w innych miejscach przylegających do terenu Parku.
 4. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku, w przypadku ich odnalezienia przez Pracownika Parku Rozrywki lub oddane przez osobę trzecią do biura rzeczy znalezionych można odebrać w biurze rzeczy znalezionych, który znajduje się w budynku biurowym SKY-PARK, w terminie do 30 dni od momentu ich odnalezienia Po upływie tego terminu rzeczy zostaną przekazane organizacją charytatywnym.
 5. Na terenie Parku rozrywki można skorzystać z pomocy Ratownika Medycznego. W każdym wypadku pracownik Parku Rozrywki wskaże drogę do Punktu Medycznego lub wezwie Ratownika Medycznego do osoby wymagającej jego pomocy.
 6. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z Ratownikiem Medycznym dyżurującym w danej chwili w parku. Tylko takie zgłoszenie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej Parku.
 7. W parku, jak i na terenie przyległym znajduje się system monitoringu. Osoby korzystające z atrakcji parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 8. Osoby korzystające z atrakcji Parku wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Parku dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Parku.
 9. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu jak i zasad korzystania, o których mowa w pkt. 10 czuwa Właściciel Parku Rozrywki, jego kierownictwo, personel, obsługa oraz pracownicy ochrony.
 10. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za nie zawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Parku.
 12. Park nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń/atrakcji spowodowane przeglądami technicznymi, okresowymi bądź doraźnymi, jak również innymi niezbędnymi działaniami jakie okażą się konieczne w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń/trakcji w Parku. Jednocześnie Park dołoży staranności aby w danym dniu udostępnić Klientom informacje o tym, które urządzenia/atrakcje są dostępne.
 13. Park zastrzega sobie do prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Klientów Parku.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.
 15. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie Parku.